ماموریت و چشم انداز:

ماموریت سازمان :

افزایش نسبی رضایت ذینفعان ، رشد سهم بازار ( بازار لیزینگ خودرو) و ارتقاء سازمان به جایگاه سازمانهای یادگیرنده

چشم انداز :

رهبري و پيشتازي در صنعت ليزينگ و دستيابي به بيشترين ارزش ممكن براي ذینفعان