ارزشهای سازمانی شرکت لیزینگ ایرانیان:

  • کسب رضایتمندی حداکثری مشتریان؛
  • تسهیل نمودن دریافت خدمات توسط مشتریان و پاسخگویی سریع و اثربخش به نیازهای آنان؛
  • حفظ و ارتقای حقوق مادی و معنوی سهامداران؛
  • ارتقای سطح علمی، عملکردی و رفاهی کارکنان به عنوان مشتریان اول سازمان در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی ارائه خدمات؛
  • نوآوری، دانش محوری و بهبود مستمر روش ها و سیستم ها مطابق با استانداردهای روز؛
  • پایبندی به اصول امانت داری، مسئولیت پذیری و تعهد سازمانی؛
  • تلاش در جهت اعتلای نام شرکت و ارتقای جایگاه اجتماعی آن؛