اعضاء هیئت مدیره:

مهدی عبدالله زاده

رئیس هیئت مدیره

محمدرضا نورمحمدی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

حسن نرج آبادیان

نایب رئیس هیأت مدیره

علی صفری

عضو هیأت مدیره

همایون حسن خالی

عضو غیرموظف هیأت مدیره