اعضاء هیئت مدیره:

علی اصغر سرائی نيا

رئیس هیأت مدیره

اهورا گلیاری

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا نورمحمدی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

مهدی عبدالله زاده

عضو هیئت مدیره

علی صفری

عضو هیأت مدیره