اعضاء هیئت مدیره:

علی اصغر سرائی نيا

رئیس هیأت مدیره

محمدرضا نورمحمدی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

حسن نرج آبادیان

نایب رئیس هیأت مدیره

علی صفری

عضو هیأت مدیره

مهدی عبدالله زاده

عضو هیئت مدیره