مدیران لیزینگ ایرانیان :

علی بيک محمد دليوند

معاون پشتيبانی و توسعه سيستم ها

محسن قربانی زاده قمصری

مدیر امور حسابرسی داخلی

ابراهیم آزادی

مدیر بازاریابی

مهدی درویشی

مدیر مالی

فرشید کاظمی مقدم

مدیر حسابداری لیزینگ

رضا سعیدی

مدير اقتصادی، بودجه و گزارشات

آرزو عزیزی

مدير توسعه سيستم ها و فناوری اطلاعات

مريم مصطفوی

مدیر وصول مطالبات

شهرام عزيزيان صومعه

مدیر حراست

محمد صفاخواه

مدیر امور سرمایه گذاری