ماموریت و چشم انداز:

ماموریت سازمان :

افزایش رفاه عمومی، سازگار با زیست و بوم کشور عزیزمان ایران، در سطح ملی از طریق ارائه تسهیلات انواع کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام در بهترین شرایط مطلوب رقابتی.

چشم انداز :

تا سال 1398، توانایی متفاوت و قابل تشخیص ما در صنعت لیزینگ، جایگاه ما را در بهترین موقعیت برای رقابت درازمدت قرار خواهد داد.