ارزشهای سازمانی شرکت لیزینگ ایرانیان:

  • تلاش در جهت اعتلای نام شرکت و ارتقاء جایگاه اجتماعی آن
  • کسب رضایتمندی حداکثری مشتریان از طریق تسهیل نمودن دریافت خدمات توسط مشتریان و پاسخگویی مناسب، سریع و اثربخش به نیاز های مشتریان
  • حفظ و ارتقای حقوق مادی و معنوی سهامداران
  • نوآوری، دانش محوری و بهبود مستمر روش ها و سیستم ها مطابق با استانداردهای روز
  • پایبندی به اصول امانت داری، مسئولیت پذیری و تعهد سازمانی
  • تلاش در جهت اعتلای نام شرکت و ارتقای جایگاه اجتماعی آن