آگهي دعوت صاحبان سهام به مجمع عمومي عادي ساليانه:

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي نمايد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام اين شركت كه در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 22 خرداد ماه 1392 درمحل سالن اجتماعات شركت محورسازان ايران خودرو، واقع در كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج بعد از سه راه پارس خودرو جنب شركت مينو تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.


ورقه ورود به جلسه از ساعت 9 لغايت 15روزهاي 20/03/92 لغايت 21/03/92 در دفتر امور سهامداران شركت واقع در تهران،خيابان شريعتي، خيابان شهيد بهشتي، نرسيده به تقاطع انديشه، پلاك 39 توزيع ميگردد. لذا سهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني ايشان در صورت تمايل به حضور درجلسه مي بايست با ارائه ورقه سهم و كارت ملي اقدام به دريافت ورقه ورود به جلسه مجمع نمايند.

تاریخ خبر : 1392/03/11