آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت لیزینگ ایرانیان در سال 1403:

 

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

شرکت لیزینگ ایرانیان( سهامی عام)

 به شماره ثبت 192064 و شناسه ملی 10102340228

 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت، که درساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1403/03/16 در محل: تهران، جنب درب غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک سالن پارسه برگزار می‌گردد، شخصاً حضور بهم رسانید. سهامداران محترم حقيقي با ارائه اصل مدارک رسمي شناسائي و نمايندگان قانوني آنان با ارائه اصل مدارک شناسائي و وکالتنامه و يا ساير مدارک رسمي مرتبط (در صورت ارائه کپی وکالتنامه، ارسال آن به شرکت جهت احراز اصالت آن تا مورخ 1403/03/13 الزامی می‌باشد.) شایان ذکر است به جهت رفاه حال وکلای محترم می بایست تا قبل از برگزاری مجمع نسبت به اخذ تأییدیه کتبی از شرکت اقدام نمایند، بدیهی است با توجه به احتمال قطعی سیستم در روز مجمع امکان اخذ تأییدیه آنلاین میسر نخواهد بود و به وکالتنامه های فاقد تأییدیه ترتیب اثر داده نخواهد شد . و نمايندگان محترم سهامداران حقوقي با ارائه اصل مدارک شناسائي و معرفي نامه معتبر ممهور به امضاء مجاز و مهر سهامدار حقوقي ذيربط بانضمام اصل برگ سهام مي‌توانند نسبت به اخذ برگ ورود به جلسه مجمع عمومي عادي به طورفوق العاده از ساعت 8 صبح در محل برگزاری مجمع اقدام فرمايند.

سهامداران می توانند از طريق پرتال شرکت به آدرس https://www.icleasing.ir  به صورت آنلاین  برگزاری مجمع را دنبال کنند.

 

ب- دستور جلسه

   -  انتخاب اعضاء هیئت مدیره

 

هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام )

 

 

تاریخ خبر : 1403/03/07