آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت لیزینگ ایرانیان (منتهی به سال مالی 1402/12/29):

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1402/12/29

شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) ثبت شده به شماره 192064 تهران و شناسه ملی 10102340228

 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام این شرکت، که در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1403/02/16 در محل: تهران، جنب درب غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک سالن هگمتانه برگزار می گردد، حضور بهم رسانید. سهامداران محترم حقیقی با ارائه اصل مدارک رسمی شناسائی و نمایندگان قانونی آنان با ارائه اصل مدارک شناسائی و وکالتنامه و یا سایر مدارک رسمی مرتبط (در صورت ارائه کپی وکالتنامه، ارسال آن به شرکت جهت احراز اصالت آن در روز کاری قبل از مجمع مورخ 1403/02/12 الزامی می‌باشد.) و نمایندگان محترم سهامداران حقوقی با ارائه اصل مدارک شناسائی و معرفی نامه معتبر ممهور به امضاء مجاز و مهر سهامدار حقوقی ذیربط بانضمام اصل برگ سهام می توانند نسبت به اخذ برگ ورود به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه از ساعت 8 صبح در محل برگزاری مجمع اقدام فرمایند.

سهامداران می‌توانند از طریق پرتال شرکت به آدرس https://www.icleasing.ir به صورت آنلاین برگزاری مجمع را دنبال کنند.

ب- دستور جلسه:

1) استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 و برنامه های آتی شرکت؛

2) استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مورد صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29؛

3) بررسی و تصویب صورت های مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت تغییرات در حقوق مالکانه، صورت جریانات نقدی و یادداشت های توضیحی پیوست برای سال مالی منتهی به 1402/12/29؛

4) اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تخصیص و زمان بندی تقسیم سود برای سال مالی منتهی به 1402/12/29؛

5) تصمیم گیری در خصوص معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت؛

6) انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1403/12/30 و تعیین حق الزحمه ایشان؛

7) تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1402/12/29؛

8) تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1403/12/30؛

9) تعیین حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1403/12/30؛

10) تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت؛

11)انتخاب نماینده جهت ثبت تصمیمات مأخوذه در اداره ثبت شرکت ها؛

 

هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام)

تاریخ خبر : 1403/02/09