ارتقای شرکت لیزینگ ایرانیان به بازار اول بورس:

در راستای اجرای دستورالعمل پذیرش بورس اوراق بهادار تهران، شرکت لیزینگ ایرانیان با احراز شرایط تابلوی فرعی بازار اول، از بازار دوم به این بازار منتقل شد.

انتقال سهام پذیرفته شده بین بازارها و تابلوها در بورس تهران بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده و دیگر شرایط دستورالعمل پذیرش در پایان مرداد ماه هر سال صورت می گیرد.

 ضمن عرض تبریک به مدیران، کارکنان و سهامداران شرکت، امید است با رعایت قوانین، مقررات و دستورالعملهای بورس اوراق بهادار تهران شاهد رونق و بهره مندی هر چه بیشتر این شرکت از امکانات بازار سرمایه باشیم.

تاریخ خبر : 1397/07/04