اطلاعيه مهم: آخرین فرصت تسويه حساب در سال 93:

شركت ليزينگ ايرانيان در سال1393، صرفاً تا تاريخ 1393/12/21 نسبت به ارائه خدمات تسويه حساب به متقاضيان اقدام مي نمايدبديهي است مشترياني كه خواهان تسويه حساب مي باشندو امكان مراجعه به شركت تا تاريخ مذكور را ندارند، مي توانند در سال 1394  و پس ازاتمام تعطيلات نوروزي جهت دريافت هرگونه خدمات به شركت ليزينگ ايرانيان مراجعه نمايند.

تاریخ خبر : 1393/12/12