اطلاعیه: قابل توجه همکاران و نمایندگی های محترم:

قابل توجه همکاران و نمایندگی های محترم

لطفا در زمان دریافت پرونده به موارد زیر کاملا توجه و رعایت فرمائید:

 

1- ارائه اصل مدارک الزامی است وصحت اصالت آنها به عهده کارشناس پذیرش یا نمایندگی محل ثبت نام می باشد.

2-کلیه وجوه پیش دریافت می بایست به حساب 61821906/78 بانک ملت نزد شعبه وزارت کار-کد67058 بنام شرکت لیزینگ ایرانیان واریز گردد.

3- دریافت هرگونه وجه نقد ممنوع و قابل پیگرد قانونی می باشد.

4- ارائه اصل فیش واریزی بنام متقاضی ضروری می باشدوبه هیچ وجه کپی یا نسخه برابراصل فیش واریزی مورد قبول نمی باشد.

5-ترتیب و جاگذاری اوراق در پرونده بصورت یکسان و دقیق و مرتب باشد.

6-در زمان مراجعه متقاضی و ثبت نام کلیه اطلاعات و توضیحات لازم و شرایط لیزینگ بصورت شفاف و روشن اعلام گردد.

7-با توجه به اینکه اظهار نظر نهایی در خصوص ارائه تسهیلات،مبلغ تسهیلات و مدت توسط کارشناسان اعتبار سنجی صورت می گیرد،لذا مراتب به اطلاع متقاضی برسد که ارائه مدارک و تشکیل پرونده به منزله ثبت نام و تائید قطعی نمی باشد و لیزینگ در رد یا قبول پرونده ها مختار است.

8-آدرس و تلفن های متقاضی و ضامن حتما بصورت کاملا دقیق بررسی و ازصحت آنها اطمینان حاصل گردد.

9- در صورت ارائه چک ضمانت توسط شخص ثالث حضور ایشان و امضای اوراق قرارداد ضروری است.

10-چک های صندوق و موسسات قرض الحسنه قابل قبول نمی باشد.

11-چک های ضمانت یا اقساط می بایستی در وجه لیزینگ ایرانیان و بدون هیچگونه توضیحات صادر شده و فاقد قلم خوردگی وپشت نویسی باشد.

12-گواهی امضای محضری متقاضی ، ضامن و صادر کننده چک الزامی است.

13-بهای خودرو بر اساس قیمت روز مصوب ایران خودرو محاسبه می گردد.

14-تحویل خودرو یکماه تا 45 روز کاری پس از تکمیل مدارک می باشد.

15- در صورت انصراف متقاضی قبل از اختصاص خودرو ، وجه واریزی ظرف 10 روز کاری پس از اعلام انصراف کتبی به حساب شخص متقاضی واریز می گردد.

16- کلیه اوراق دریافتی و مندرج در پرونده که توسط نمایندگی ارائه میگردد می بایستی ممهور به مهر نمایندگی باشد.

17-کلیه اوراق قرارداد و فرم هایی که توسط متقاضی و ضامن تکمیل می گردد می بایست دارای امضای و اثر انگشت باشد.

تاریخ خبر : 1394/12/15