برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳:

                                                                                         

 

                                                                                                                               

سهامداران محترم شرکت لیزینگ ایرانیان

     برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393 این شرکت به شرح مندرج در جدول زیر میباشد.

 

تعداد سهم

تاریخ پرداخت

تعداد سهم

تاریخ پرداخت

1-2799

21 شهریورماه تا 31 شهريور ماه

15001-20000

16 آذر ماه تا 30 آذر ماه

2800

1 مهر ماه تا 15 مهر ماه

20001-30000

1 دي ماه تا 15دی ماه

2801-4200

16 مهر ماه تا 30 مهر ماه

30001-100000

16 دي ماه تا 25دی ماه

4201-6500

1 آبان ماه تا 15 آبان ماه

100001به بالا

25 دی ماه تا 5 بهمن ماه

6501-10500

16آبان ماه تا 30 آبان ماه

سهامداران حقوقي

از 6 بهمن ماه

10501-15000

1 آذرماه تا 15 آذرماه

 

 

 

  1. سهامداران حقیقی محترمی که از اعضای شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو می‌باشند، با توجه به صدور حامی کارت از سوی شرکت تجارت الکترونیک حامی ایرانیان برای ایشان و همينطور كليه سهامداراني كه قبلاً نسبت به ارائه شماره حساب خود اقدام نموده‌اند، نیازی به مراجعه حضوری نداشته و سود سهام مربوطه مطابق جدول زمان بندی فوق به حساب ایشان منظور می‌گردد. چنانچه سود نقدي متعلقه به اين دسته از سهامداران در مهلت مقرر به حساب معرفي شده از سوي ايشان واريز نشده بود، پس از پايان يك‌هفته از مهلت مقرر با در دست داشتن كارت ملي و اصل برگ سهام خود نسبت به پيگيري موضوع اقدام نمايند.
  2. سایر سهامداران محترم حقیقی می توانند با در دست داشتن اصل برگ سهام، کارت شناسایی معتبر و مشخصات شماره حساب الکترونیکی مفتوحه نزد یکی از بانکهای عضو شبکه شتاب (ترجیحاً بانک اقتصاد نوین) مطابق جدول زمان بندی به دفتر سهام شرکت لیزینگ ایرانیان واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به خیابان اندیشه، شماره 37 مراجعه فرمایند.

 

 

تاریخ خبر : 1394/04/10