برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394:

 

سهامداران محترم شرکت لیزینگ ایرانیان

    

 برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 این شرکت به شرح مندرج در جدول زیر میباشد.

 

تعداد سهم

تاریخ پرداخت

تعداد سهم

تاریخ پرداخت

1-2799

20 شهریورماه تا 31شهريور ماه

20001-30000

16 آذر ماه تا 30 آذر ماه

2800

1 مهر ماه تا 15 مهر ماه

30001-60000

1 دي ماه تا  15دی ماه

2801-4500

16 مهر ماه تا 30 مهر ماه

60001-100000

16 دي ماه تا  25دی ماه

4501-7500

1 آبان ماه تا 15 آبان ماه

به بالا100001

26 دی ماه تا 5  بهمن ماه

7501-12000

16آبان ماه تا 30آبان ماه

سهامداران حقوقي

از 6 بهمن ماه

12001-20000

ا آذرماه تا 15 آذرماه

 

 

 

 

  سهامداران حقیقی محترمی که از اعضای شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو می‌باشند، با توجه به صدور حامی کارت از سوی شرکت تجارت الکترونیک حامی ایرانیان برای ایشان و همين طور كليه سهامداراني كه قبلاً نسبت به ارائه شماره حساب خود اقدام نموده‌اند، نیازی به مراجعه حضوری نداشته و سود سهام مربوطه مطابق جدول زمان بندی فوق به حساب ایشان منظور می‌گردد. چنانچه سود نقدي متعلقه به اين دسته از سهامداران در مهلت مقرر به حساب معرفي شده از سوي ايشان واريز نشده بود، پس از پايان يك‌هفته از مهلت مقرر با در دست داشتن كارت ملي و اصل برگ سهام خود نسبت به پيگيري موضوع اقدام نمايند.

  سایر سهامداران محترم حقیقی می توانند با در دست داشتن اصل برگ سهام، کارت شناسایی معتبر و مشخصات شماره حساب الکترونیکی مفتوحه نزد یکی از بانکهای عضو شبکه شتاب (ترجیحاً بانک تجارت، بانک ملت یا بانک اقتصاد نوین) مطابق جدول زمان بندی به دفتر سهام شرکت لیزینگ ایرانیان واقع در تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی نبش خیابان پیامبر پلاک 70مراجعه و یا با مراجعه به وب سایت شرکت (icleasing.ir)  و تکمیل فرم مشخصات سهامداران (مطابق فرم نمونه) در قسمت امور سهام نسبت به اعلام شماره حساب مربوطه اقدام و تصویر فرم مربوطه را به همراه تصویر کارت بانک و یا دفترچه حساب بانکی مفتوحه و تصویر کارت ملی به شماره نمابر 44009537 و یا آدرس مندرج در فوق ارسال فرمایند.

تاریخ خبر : 1395/06/02