تاریخ و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ ایرانیان:

  بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران محترم رسانده میشود مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/03/10 در سالن همایش شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو واقع در کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج با دستورات جلسه ذیلمنعقد می گردد .

 

دستور جلسه :

 1- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومیشرکت برای سال مالی منتهی به 1396/12/29

2- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مورد صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29

3- بررسی و تصویب صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1396/12/29

4- اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تخصیص ، زمانبندی و تقسیم سود برای سال منتهی به 1396/12/29

5- تصمیم گیری در خصوص معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت

6- انتخاب اعضای هیئت مدیره

7- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان

 8- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1396/12/29

9- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به  1397/12/29

10- تعیین حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به 1397/12/29

11- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

12- انتخاب نماینده جهت ثبت تصمیمات ماخوذه مجمع در اداره ثبت شرکتها

13- سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه

 

از شما دعوت می گردد در صورت تمایل ، در جلسه صدرالذکر حضور بهم رسانید .

 

 

شرکت لیزینگ ایرانیان

تاریخ خبر : 1397/03/07