تجلي موفقيت هاي ليزينگ ايرانيان در همايش "نوآوري در توليد و خدمات":


در تاريخ 17/04/1391با حضور سخنرانان و مديران عرصه توليد و اقتصاد كشور در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيمابرگزار گرديد، و شركت ليزينگ ايرانيان (سهامي عام) بار ديگر توانست با درخشش درصحنه ملي كشور، تنديس افتخار اين همايش را از آن خود نمايد. در اين مراسم هم چنين مديريت عامل اين شركت، جناب آقاي لواساني به عنوان مدير برتر معرفي
شدند و به شايستگي از ايشان تقدير به عمل آمد.

ليزينگ ايرانيان (سهامي عام) در سال "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني"با تمام توان تلاش مي كند با به كار بستن سرمايه هاي موجود و بهره برداري بهينه ازآنها، علاوه بر تسهيل و تسريع گردش چرخه توليد كشور، هموطنان را در برخورداري ازتوليدات ملي ياري رساند.


تاریخ خبر : 1391/04/19