دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت سهامی عام لیزینگ ایرانیان ثبت شده به شماره 192064 تهران و شناسه ملی 10102340228 

 الف- زمان و محل برگزاری مجمع
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا قائم مقام قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت که در ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/11/07 در محل قانونی شرکت واقع در تهران بلوار اشرفی اصفهانی، نبش پیامبر، پلاک 70 برگزار می گردد، حضور بهم رسانید.

 ب- دستور جلسه
1) انتخاب اعضای هیئت مدیره

2) سایر موارد

تاریخ خبر : 1397/11/03