دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سهامی عام لیزینگ ایرانیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹:

مجمع عادی سالانه شرکت سهامی عام لیزینگ ایرانیان ثبت شده به شماره ۱۹۲۰۶۴ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸ به شرح ذیل برگزار خواد شد.

 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سهامی عام لیزینگ ایرانیان و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام این شرکت که در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/03/12 در محل : تهران ، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج ، سالن همایش شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو برگزار می گردد ، حضور به هم رسانید .

برگ ورود به جلسه با درد دست داشتن ورقه سهام و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر و موثق کتبی همراه با کارت ملی برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت 9 صبح در محل برگزاری مجمع توزیع می گردد . سهامداران محترم و یا وکلای قانونی آنها در صورت تمایل به حضور در جلسه می بایست با ارائه مدارک فوق اقدام به دریافت برگ ورود به جلسه مجمع نمایند .

ب- دستور جلسه

1 – استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 و برنامه های آتی شرکت

2- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مورد صورت های مالی منتهی به 1397/12/29

3- بررسی و تصویب صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای توضیحی صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1397/12/29

4 – اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تخصیص ، تقسیم سود برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 و زمانبندی پرداخت آن

5 – تصمیم گیری در خصوص معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت

6- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان

7 – تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1397/12/29

8 –تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1398/12/29

9- تعیین حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به 1398/12/29

10- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت

11- انتخاب نماینده جهت ثبت تصمیمات مأخوذه در اداره ثبت شرکتها

12- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

تاریخ خبر : 1398/02/31