شرایط فروش اعتباری منعطف آذر ٩۵ به مناسبت میلادحضرت رسول (ص) وھفته وحدت: