صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت ليزينگ ايرانيان (سهامي عام) مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۱:

 

بسمه تعالي

صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه

شركت ليزينگ ايرانيان (سهامي عام)

به شماره ثبت 192064 و شناسه ملي 10102340228

مورخ 1395/03/11

 

      طبق آگهي‌هاي شماره 3770 روزنامه دنياي اقتصاد و 26444 روزنامه اطلاعات مورخ 1395/03/01 جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت ليزينگ ايرانيان (سهامي عام) براي دوره مالي منتهي به 1394/12/29 در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1395/03/11 با حضور صاحبان سهام شركت به شرح ليست پيوست در سالن همایش شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو واقع در تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج  تشكيل گرديد.

انتخاب هيأت رئيسه:

مجمع عمومي پس از احراز اكثريت آراي حاضر در جلسه در اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت، بدواً هيات رئيسه را به شرح ذيل انتخاب نمود:

 • آقاي عبدالعلی صالحی (داراي كد ملي شماره 5089596433) بعنوان رئيس جلسه
 • آقاي محسن محمدی پلارتی (داراي كد ملي شماره 1754886906) بعنوان ناظر جلسه
 • آقاي رضا عباس زاده (داراي كد ملي شماره 1461013968) بعنوان ناظر جلسه
 • آقاي اصغر قربانی علیکلایه (داراي كد ملي شماره 2690101882) بعنوان دبير جلسه

پس از انتخاب هيات رئيسه مجمع و اعلام رسميت جلسه توسط رئيس مجمع، دبير مجمع دستور جلسه را قرائت و مجمع به شرح زير اتخاذ تصميم نمود.

1) قرائت گزارشهاي هيأت مديره و بازرس قانوني و بررسي صورتهاي مالي :

گزارشهاي فعاليت هيات مديره و بازرس قانوني به استماع مجمع عمومي رسيد و همچنين صورتهاي مالي شركت مشتمل بر ترازنامه، صورت سود وزيان و صورت جريان وجوه نقد براي سال منتهي به 1394/12/29 به شرح مذكور در گزارش مالي هيات مديره مورد تصويب مجمع قرار گرفت.

2) تصويب ميزان سود سهام و مبالغ تخصيص يافته:‌

مجمع تصويب نمود سود انباشته شركت به شرح زير تقسيم و تخصيص يابد:

 • طبق مفاد مواد 140 و 238 لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب سال 1347 ، با توجه به اينكه مانده اندوخته قانوني در حسابهاي شركت معادل 10% سرمايه شركت مي‌باشد لذا شركت از محاسبه اندوخته قانوني در سال مالي مورد گزارش اجتناب نموده است.
 • مبلغ 200.000.000.000 ريال (به ازای هر سهم 200 ريال) بابت سود نقدی بين صاحبان سهام تقسيم گردد.

3) انتخاب اعضاي هيئت مديره:

 1. شركت ايران خودرو (سهامي عام) به شناسه ملي 10100360794
 2. شركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو  به شناسه ملي 10101914537
 3. شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (سهامي عام) به شناسه ملي 10102682835
 4. شركت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملي 10102757716
 5. شركت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملي 10102950917

3) انتخاب  بازرس قانوني و حسابرس مستقل شركت :

پس از اخذ آراي حاضرين در جلسه، مؤسسه حسابرسي دایارهیافت بعنوان بازرس قانوني و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسي فاطر بعنوان بازرس علي‌البدل شركت براي مدت يكسال انتخاب گرديدند. ضمناً تعيين حق‌الزحمه بازرس قانوني به هيات مديره شركت با هماهنگي شركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو محول گرديد.

4) تعيين روزنامه كثيرالانتشار شركت:

روزنامه هاي اطلاعات و دنياي اقتصاد  بعنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي مربوط به شركت تعيين گرديد.

5) ساير موارد:

   1- معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به شرح يادداشت‌هاي گزارش مالي هيات مديره مورد تصويب قرار گرفت.

   2- حق حضور اعضاي غير موظف هيأت مديره بابت حداقل يك جلسه در ماه به مبلغ 7.000.000 ريال ناخالص تصويب گرديد.

   3ـ حق حضور رییس کمیته حسابرسی بابت هر جلسه 6.000.000 ريال ناخالص تصویب گردید و تعیین حق حضور سایر اعضا به رییس کمیته تفویض گردید.

   4ـ پاداش هيأت مديره به مبلغ 1.500.000.000 ريال به طور ناخالص تصويب گرديد.

   5- پرداخت سود مطابق برنامه زمان بندی پیشنهادی توسط هیأت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.

6) مجمع بموجب اين صورتجلسه به آقاي مصطفی مظفری داراي كد ملي شماره 5249863728 با حق توكيل به غير وكالت داد تا با حضور در اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه و امضاي دفاتر اقدامات لازم را بعمل آورد.

7) بازرس اصلي و علي‌البدل تعهد و اقرار نمودند كه داراي سوء پيشينه كيفري نبوده و مشمول ممنوعيت‌هاي مندرج در اصل 141 قانون اساسي و ماده 147 اصلاحيه قانون تجارت نمي‌باشند و با امضاي ذيل اين صورتجلسه قبولي خود را اعلام نمودند.

 

 

تاریخ خبر : 1395/03/18