مجمع عمومي عادي ساليانه شركت ليزينگ ايرانيان (سهامي عام) برگزار گرديد:

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت ليزينگ ايرانيان (سهامي عام) در روز شنبه مورخ 1393/03/10 با حضور بيش از 83% از سهامداران حقيقي و حقوقي، در محل سالن اجتماعات فرهنگسرای اندیشه برگزار گرديد.

دراين جلسه كه با انتخاب هيئت رئيسه مجمع به رياست جناب آقاي ابراهيم غلامي مديرعامل محترم شركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو (به نمايندگي از شركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو)، نظارت آقايان ناصر فاتحي معاونت محترم مالي و اقتصادي شركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو (به نمايندگي از شركت گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان) و علي صابري رياست محترم امور مجامع شركت ايران خودرو (به نمايندگي ازشركت ايران خودرو) و دبيري جناب آقاي اميد روحاني معاونت محترم مالي و اقتصادي شركت ليزينگ ايرانيان (سهامي عام) رسميت يافت، پس از قرائت گزارش فعاليت شركت توسط جناب آقاي لواساني مدير عامل محترم شركت و گزارش بازرس قانوني و حسابرس شركت،صورتهاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1392 به تصويب رسيد.

خلاصه اهم تصميمات مأخوذه در جلسه مجمع به شرح مندرج در زير است:

1-صورتهاي مالي ساليانه منتهي به 1392/12/29 شركت مورد تصويب قرار گرفت.

2-سود نقدي هر سهم سال مالي منتهي به 1392/12/29 به مبلغ  295  ريال تصويب گرديد.

3-مؤسسه حسابرسي شراكت به عنوان بازرس قانوني و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسي رهیافت به عنوان بازرس قانوني علي البدل انتخاب گرديدند.

4-روزنامه‌هاي اطلاعات و دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه‌هاي كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي شركت انتخاب گرديدند.

تاریخ خبر : 1393/03/13