پیش فروش ویژه پژو 2008 اتوماتیک:

بدینوسیله به اطلاع می رساند، شرکت ایران خودرو با همکاري شرکت ایکاپ( ایران خودرو- پژو ) ، شرایط پیش فروش ویژه پژو 2008 اتوماتیک براي نخستین بار، از روز پنجشنبه اول تیر ماه 96 براي کدهاي ملی زوج و شنبه سوم تیرماه 96 براي کدهاي ملی فرد لغایت زمان تکمیل ظرفیت، به شرح جدول ذیل ارائه می گردد:

 

قواعد و ضوابط:

  • زمان ثبت نام بر اساس زوج یا فرد بودن کد ملی مشتریان خواهد بود. با این توضیح که افرادي که رقم سمت راست کد ملی آنها زوج باشد در روز پنجشنبه اول تیر ماه 96 وافرادي که رقم سمت راست کد ملی آنها فرد باشد در روز شنبه سوم تیرماه 96 مجاز به ثبت نام می باشند.
  • چنانچه مشتري با اطلاعات نادرست (کد ملی و ...) نسبت به ثبت نام اقدام نماید، تعهد ایجاد شده غیر فعال شده و وجه مشتري محترم مسترد می گردد.
  • در این بخشنامه، امکان صلح وجود ندارد. 
  • هر کد ملی مجاز به ثبت نام فقط یک دستگاه خودرو در کل بخشنامه خواهد بود.
  • امکان ثبت نام صرفا براي مشتریان حقیقی فراهم می باشد و امکان ثبت نام براي مشتریان حقوقی و ثبت نام با شماره مشتري دوم نمایندگی امکان پذیر نمی باشد.
  • سقف ثبت نام با هر کد نمایندگی از هر برنامه فروش و در هریک از دو روز ثبت نام،حداکثر 2 دستگاه می باشد.
  • پس از ثبت نام، به هیچ وجه امکان تغییر رنگ براي این محصول میسر نخواهد بود.
  •  قیمت نهائی مصرف کننده، در زمان ارسال دعوتنامه مشخص خواهد شد.

تاریخ خبر : 1396/03/30