گزارش تصویری از مجمع عمومی سالانه ۱۳۹۸ شرکت لیزینگ ایرانیان:

مجمع عمومی سالانه شرکت لیزینگ ایرانیان در تاریخ 98/3/12 برگزار گردید. مجمع ضمن تصویب صورت های مالی با تقسیم سود به مبلغ 160 ریال به ازای هر سهم موافقت نمود.

بر اساس صورت های مالی سال 1397 که با اظهار نظر مقبول حسابرس همراه بود، درآمد هر سهم شرکت مبلغ 233 ریال بوده که نسبت به سال گذشته 5 درصد افزایش داشته است. همچنین در سال مذکور شرکت موفق به وصول 400 میلیارد ریال معادل یک سوم از مطالبات معوق خود گردیده است.

شرکت لیزینگ ایرانیان در برنامه های سال 1398 خود تامین مالی مشتریان به مبلغ 3000 میلیارد ریال و کسب درآمد 304 ریال به ازای هر سهم را پیش بینی کرده است.

تاریخ خبر : 1398/03/22