تماس با کارشناسان شرکت لیزینگ ایرانیان :

تلفن گویای شرکت: 6 - 44009512 021
نام و نام خانوادگی کارشناسان واحد شماره داخلی
خانم ناهید صادقی تسویه حساب 121
خانم پگاه ایرانفر تسویه حساب 125
آقای ایرج صراف تسویه حساب 127
آقای مرتضی کرمانشاهی تسویه حساب 128
آقای رضا میرزاخانی حقوقی و امور قراردادها 223
خانم مریم روشنی حقوقی و امور قراردادها 233
خانم هیرو آهنگری سهام 320
آقای مرتضی اشرفی فروش و بازاریابی 156
آقای علی گلچین فروش و بازاریابی 158
آقای مجید محمودی فروش و بازاریابی 159
آقای علیرضا شویکلوفرد فروش و بازاریابی 160
خانم سمیه انتظاری فروش و بازاریابی 161
آقای مهدی توحیدیان مالی و اقتصادی 119
آقای رضا رستمی فرد مالی و اقتصادی 122
خانم فروزان بخشکویی مالی و اقتصادی 328
خانم الهه زرد چقایی وصول مطالبات 131
خانم زهرا کمالو وصول مطالبات 133
خانم زهره محمدپور وصول مطالبات 135
خانم زهرا رشیدی وصول مطالبات 139
آقای محمدصادق حسنی وصول مطالبات 142
آقای محمود کرامتی وصول مطالبات 143
آقای صادق ارجمند وصول مطالبات 144
آقای علیرضا رعیت وصول مطالبات 141
آقای پرویز حیدری وصول مطالبات 145
آقای عادل رستمی وصول مطالبات 147