وسایل و تجهیزات پزشکی:

ارائه تسهیلات انواع دستگاه هاي تشخيص پزشكي يا درماني مورد استفاده كلينيك هاي بزرگ و بيمارستان ها و يا مطب پزشكان از قبيل دستگاههاي MRI ، راديولوژي، اسكن، سي تي اسكن، ليزر، اشعه ايكس، آزمايشگاهي و ...