بیمه :

امور بيمه اي

اهم خدمات شركت ليزينگ ايرانيان در اين راستا به شرح ذيل مي باشد:

  • كليه متقاضياني كه قرارداد آنها با اين شركت از نوع "اجاره به شرط تمليك" مي باشد، با توجه به مفاد قرارداد خود تا پايان قرارداد داراي بيمه نامه مي باشند.
  • در صورت انجام تسويه حساب زودتر از موعد و پس از انتقال سند، بيمه نامه بدنه از تاريخ مراجعه مستاجر و در صورت تمايل باطل، و وجه مربوطه به مستاجر مسترد مي گردد.
  • در صورت انجام تسويه حساب زودتر از موعد و پس از انتقال سند، بيمه نامه بدنه از تاريخ مراجعه مستاجر و در صورت تمايل باطل، و وجه مربوطه به مستاجر مسترد مي گردد.
  • جهت صدور نامه چك خسارت بيمه در وجه مستاجر، مي بايست مستاجر محترم فاقد اقساط معوق باشد.
  • مشترياني كه داراي بيمه هاي تمديدي مي باشند، مسئوليت مراجعه به موقع جهت دريافت بيمه نامه هاي خود را بر عهده دارند.
  • مستاجران محترم در صورت عدم استفاده از بيمه نامه بدنه و جهت دريافت تخفيفات مذكور مي توانند در زمان تسويه حساب به ليزينگ ايرانيان مراجعه و تخفيفات مربوطه را دريافت نمايند.
  • مستاجران محترم جهت استفاده از تخفيفات بيمه نامه شخص ثالث در زمان تسويه حساب بايد نسبت به ارائه اصل اوراق بيمه نامه هاي ثالث براي تمام سنوات اقدام نمايند.