تسویه حساب :

نكات حائز اهميت در خصوص تسويه حساب با شركت ليزينگ ايرانيان به شرح ذيل مي باشد:

مدارك و شرايط تسويه حساب:
  • مشتريان محترم پس از پايان مدت بازپرداخت اقساط و يا قرارداد خود با ليزينگ ايرانيان مستدعي است حداكثر ظرف مدت 7 روز جهت انجام امور تسويه حساب به شركت مراجعه نمايند.
  • مدارك مورد نياز براي تسويه حساب عبارتند از:
    • اصل دفترچه اقساط
    • بيمه نامه بدنه و شخص ثالث
ساير موارد در خصوص تسويه حساب:
  • مشتريان موظف هستند حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ اتمام اقساط خود جهت انجام امور تسويه حساب و انتقال سند به ليزينگ ايرانيان مراجعه نمايند.بديهي است جبران ضرر و زيان ناشي از تاخير در اين خصوص بر عهده ليزينگ ايرانيان نمي باشد.
  • مستدعي است مشتريان محترم كه قصد تسويه حساب با ليزينگ را دارند، پيش از مراجعه و از طريق سيستم تلفن گوياي شركت از مبلغ حدودي تسويه حساب خود مطلع شوند و در هنگام مراجعه به ليزينگ مبلغ مورد نظر را در اختيار داشته باشند
  • بديهي است مشترياني كه قصد تسويه حساب زودتر از موعد را داشته باشند، مي توانند به ليزينگ ايرانيان مراجعه و امور مربوطه را به انجام برسانند.