لیزینگ ایرانیان در بورس :

سرمايه و سهامداران شركت ليزينگ ايرانيان

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 1 میلیون ريال (شامل تعداد 1.000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ريال) بوده که طی چند مرحله به شرح مندرج در ذیل به مبلغ 2.130 میلیارد ريال (شامل تعداد 2.130.000.000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ريال) افزایش یافته است. سهامداران عمده شرکت لیزینگ ایرانیان در تاریخ 1402/12/29 به شرح جدول ذیل می باشند:

مبالغ به میلیون ریال
ردیف نام سهامدار تعداد سهام درصد
1 شرکت ایران خودرو 732,850,573 34
2 شركت مهر طریق ایرانیان 195,816,171 9
4 شرکت فروش خودروی ایرانیان 64,268,489 3
4 سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 1,138,064,767 54
مجموع: 2,130,000,000 100

برای دریافت اطلاعات بیشتر به اینجا سربرگ سهامداران مراجعه نمائید.