لیزینگ ایرانیان در بورس :

سرمايه و سهامداران شركت ليزينگ ايرانيان

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 1 میلیون ريال (شامل تعداد 1.000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ريال) بوده که طی چند مرحله به شرح مندرج در ذیل به مبلغ 1.000 میلیارد ريال (شامل تعداد 1.000.000.000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ريال) افزایش یافته است. سهامداران عمده شرکت لیزینگ ایرانیان در تارخ 1399/04/02 به شرح جدول ذیل می باشند:

مبالغ به میلیون ریال
ردیف نام سهامدار تعداد سهام درصد
1 شرکت ایران خودرو 343,457,304 34.34
2 شركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو 110,075,112 11.01
3 صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان 14,700,000 1.47
4 ساير اشخاص حقيقي و حقوقي 531,767,584 53.18
مجموع: 1,000,000,000 100

برای دریافت اطلاعات بیشتر به اینجا سربرگ سهامداران مراجعه نمائید.