لیزینگ ایرانیان در بورس :

سرمايه و سهامداران شركت ليزينگ ايرانيان

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 1 میلیون ريال (شامل تعداد 1.000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ريال) بوده که طی چند مرحله به شرح مندرج در ذیل به مبلغ 1.000 میلیارد ريال (شامل تعداد 1.000.000.000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ريال) افزایش یافته است. سهامداران عمده شرکت لیزینگ ایرانیان در تاريخ 1394/04/10 به شرح جدول ذیل می باشند:

مبالغ به میلیون ریال
ردیف نام سهامدار تعداد سهام درصد
1 شرکت ایران خودرو 343,457,304 34.35
2 شركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو 255,230,926 25.52
3 شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان 136,001,300 13.60
4 شركت گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان 74,076,094 7.41
7 ساير اشخاص حقيقي و حقوقي 191,234,376 19.12
مجموع: 1,000,000,000 100